ชื่อ - นามสกุล :บาทหลวงเสกสรร สมศรี
ตำแหน่ง :บริหารสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้แทนรับใบอนุญาต