ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ สุปัญบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพุทธิญา พิลาแดง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูในโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญใจ ทารา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูในโรงเรียน