ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐทิยา ทองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤษณา เมืองวงษ์

นางลัดดา ศรีประทุม

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษา

นายจักรพงศ์ ไชยสงเมือง

นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจ

Miss.Kathrine Jowan J.Macalalad

Mrs.Maria Kristel P.Anacion

นางพิชชารัตน์ เรืองศรีมั่น

น.ส.ณัฐกุล สิงห์เหิร