ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณิชรัตน์ แสงลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธัญญา ทัดไพร

นางสาวธัญพร ดวงเกตุ

นายสมส่วน แข็งฤทธิ์