ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรสวรรค์ จันดาหงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจงรักษ์ เข็มพิลา

นายศักสิทธิ์ คำเพ็ง