ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดา กองสมบัติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัตน์ พาละเอน

นายจงกล พิมพาเรือ

นายสุปัน สุวรรณเมฆ