ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถวิล ภูพันนา

นายกิตติโชค ปั้นทอง

นายพชร ภูนาฤทธิ์

นายบัญชา ไชยรา