ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวยุวดา หาญคำภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธีราพร กองศรี

นางพุทธิญา พิลาแดง

น.ส.เนาวรัตน์ คำสอาด