ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปัญญา ลาภสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดร

นางพัชรา คำทอน

นางสาววราภรณ์ สุขโต

น.ส.อธิตยา พรรษา