ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนัญญา พุทธัสสะ

นางสุธามาศ วรคำ

นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา

นางพัชรลา ลาจ้อย

นางชลธิชา รักษาภักดี

นางสาวสาริตา รักษาภักดี

นางสาวจารุวรรณ เพชรกอง