ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015661
Page Views 2045278
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
ปฐมวัย

นางขวัญใจ ทารา

หัวหน้าปฐมวัย

นางสมศรี วงศรีแก้ว

นางอรทัย ชนะอรรถ

นางพิสมัย ภักดีเขียว

นางสาวอรณี สิมารักษ์

นางวรนุช อุ่นเมือง

นางสาววิลัยพรรณ โพธิ์ขี

นางสาวสุกัญญา นิยมธรรม

นางสาวรุ่งทิวา เจริญชัย

นางสาวสุรีย์พร ติระพงศ์ประเสริฐ

นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์อนันต์

นางสาวภัณฑิลา อุดมลาภ

นางสาวอุไรพร บุญทศ

นางนันท์นภัส จงฤาชา

นางสาวสวรส แสนพินิจ

นางนงคราญ มะหัด

นางสาวณัฐกานต์ ศรีแนน

นางปิยรัตน์ พุดลา

นางฉวีวรรณ โสดาโคตร

นางสาวปภัชญา วิเศษทักษิณ

นางสุธารส แสนพินิจ

นางสาวอนุศรา หาญพรม

นางสาวสุชารัตน์ รัชธานี

นางสาวกชพรรณ ทูลมาลา

นางศรัญญา ภูพันนา

Mrs. Gloria V.Ramirez

น.ส.จรินรัตน์ โพธิ์สุวรรณ

น.ส.อิระณัฎฐ์ เนื่องคันธี

นางทรรศนันท์ กวินประเสริฐกุล

นงลักษณ์ หรัญรัตน์