ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจรัญโฉม ชัยรัตน์
ตำแหน่ง :บริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :งานการเงินรับ/เงินอุดหนุน
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :้holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :