ชื่อ - นามสกุล :นางนันท์นภัส จงฤาชา
ตำแหน่ง :ครูสอนระดับอนุบาล
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :0439721957
Email :้holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อนุบาล 1
หน้าที่ในกลุ่ม :