ชื่อ - นามสกุล :ซิสเตอร์รัตนารี สัญญลักษณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน