ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธีราพร กองศรี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ/เลขานุการ
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :้holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :