ชื่อ - นามสกุล :นายวัชรากร ชัชรัตน์
ตำแหน่ง :บริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :งานสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :diky9332@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :