ชื่อ - นามสกุล :นางกฐิน นิยมธรรม
ตำแหน่ง :ครูสอนระดับประถมศึกษา
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษา 1/2
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :้holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม :