ชื่อ - นามสกุล :นางสาวไพรินทร์ ชิตุภา
ตำแหน่ง :บริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :งานการเงินจ่าย
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043921957
Email :้holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :