ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอมรรัตน์ แสงลี
ตำแหน่ง :บริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :งานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า
ที่อยู่ :โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Telephone :043721957
Email :holymhkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :