ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา