ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ปี 2555

ประเภท

บุคลากร

ระดับการศึกษา (คน)

รวม

ปริญญา

เอก

ปริญญา

โท

ปริญญา

ตรี

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

 

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ

1

-

-

-

1

ผู้อำนวยการ

-

1

-

-

1

รองผู้อำนวยการ

 

 

1

 

1

ครู

-

2

80

4

86

ครูพิเศษ

-

-

1

-

1

ครูต่างชาติ

-

-

4

-

4

รวมทั้งสิ้น

94