ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์พระกุมาร
เพลงมาร์ชพระกุมารมาร์ชพระกุมาร

          สถานการศึกษาคือพระกุมาร             เปี่ยมวิชาการคณาจารย์มีให้
มุ่งสร้างเสริมพัฒนาก้าวหน้าไกล                 ให้เด็กไทยเป็นคนดีมีวิชา

เรานักเรียนหมั่นเพียรขยันอดทน                  ศิษย์ทุกคนฝึกตนให้มีคุณค่า

เริ่มเรียนรู้ในพื้นฐานการศึกษา                     นำวิทยามุ่งสร้างตนเป็นคนดี

เมื่อเรียนเราเพียรศึกษา                               เพื่อนำพาคุณธรรมสู่ศักดิ์ศรี

เราเหลืองขาวร่วมสมานสามัคคี                   สร้างชีวีมีวินัยแต่วัยเยาว์

พระกุมารเปรียบปรานสถานเทวา                  ขอทรงนำพาสู่พระผู้เป็นเจ้า
เชิดชูเกียรติพระกุมารบ้านของเรา                 ยืนยงคู่เย่าคู่เมืองเรื่องลือไกล (ซ้ำ)