ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2557 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม งามวินัยและคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาทักษะการคิดรอบด้าน ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ ใช้และพัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

The Holy Infant Jesus Mahasarakham School : self-discipline and virtues, academic excellence, specialized languages, holistic thinking skills, educational networking, efficient administration, staff enhancement and standard curriculum within the year 2014

ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา

          “วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต”